Back
 1. Predmet VŠP

Tieto VŠP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa štúdia vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Záujemca o štúdium vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podaním prihlášky na takýto program vyjadruje súhlas s týmito VŠP a spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium sú zmluvou o štúdiu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania uzatvorenou medzi  Európskou vzdelávacou asociáciou  (ďalej len EVA) a študentom.

 1. Štruktúra štúdia

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je spravidla ročný a je členený do dvoch semestrov. Študijný cyklus a študijné predmety sú pre daný semester určené najneskôr ku dňu jeho začiatku a zverejnené sú na web stránke: www.euva.sk.

 1. Prijatie na štúdium

Pre prijatie na štúdium je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Doklady podmieňujúce prijatie na štúdium je uchádzač povinný predložiť najneskôr v deň začatia štúdia.

 1. Organizačné a personálne zabezpečenie štúdia

Vzdelávanie je vykonávané odborníkmi z profesionálnej praxe s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ( lektormi ). Lektori jednotlivých predmetov sú pre každý semester určovaní najneskôr v deň začiatku semestra , tým však nie je vylúčená možnosť zmeny lektora i v priebehu vzdelávacieho cyklu.

Študentom sú sprístupnené príslušné vzdelávacie materiály, zoznam literatúry a všetky ďalšie informácie súvisiace so štúdiom vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Vzdelávanie je organizované kombinovanou formou, t.j. prezenčnou a dištančnou formou, pričom prevláda dištančná forma vzdelávania.

Dištančná forma vzdelávania je realizovaná formou zasielania analytických seminárnych prác na konkrétnu tému od lektora, prednáškami, seminármi a podobne prostredníctvom aplikácií Zoom, MS Teams, Webex alebo inými obdobnými aplikáciami určenými na prenos zvuku a obrazu. Prednášky touto formou sú realizované cez aplikácie tak, že súčasne sú pripojení lektor, garant vzdelávacieho programu a študenti. Výučba prebieha interaktívne tak, aby čo najvernejšie kopírovala výučbu prezenčnú.

Prezenčná forma výučby bude minimálne jeden krát za semester.

 1. Forma záverečnej skúšky

kombinovaná

 1. a) písomná – záverečná práca v rozsahu 30 až 40 strán. Tému písomnej práce si účastník volí zo zoznamu tém vypísaných odborným garantom. Témy vypísaných písomných prác vychádzajú z obsahu programov. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže odborný garant schváliť individuálnu tému, ak táto spadá do tematického zamerania kurzu. Za písomnú prácu môže účastník kurzu získať najviac 100 bodov.
 2. b) ústna časť pozostávajúca z dvoch častí:

b1) obhajoba záverečnej práce. Obhajobou záverečnej práce účastník prezentuje závery, ku ktorým dospel a podľa možnosti kriticky poukazuje na nedostatky ním identifikované a navrhuje riešenia na odstránenie tohto stavu. V rámci obhajoby záverečnej práce prebieha aj odborná rozprava skúšajúcich s účastníkom akreditovaného kurzu. Za obhajobu záverečnej práce môže účastník kurzu získať najviac 100 bodov.

b2) ústna skúška v rozsahu dvoch otázok z odprednášaných tém v rámci učebných osnov. Okruhy otázok na ústnu skúšku plne korešpondujú s jednotlivými odbornými témami tvoriacimi predmet kurzu. Študent si náhodným spôsobom vyberá dve otázky, na ktoré po príprave spontánne odpovedá. Následne mu môžu byť kladené otázky zo strany skúšajúcich k príslušným otázkam. Za ústnu časť skúšky môže účastník kurzu získať najviac 100 bodov.

Pre úspešné ukončenie kurzu musí účastník získať v súhrne aspoň 195 bodov (t.j. 65% z celkového počtu bodov).

Zároveň ani v jednej z častí tvoriacich záverečnú skúšku nemôže účastník získať menej ako 51 bodov, t.j. v každom segmente skúšky musí účastník získať aspoň 51 bodov a zároveň v súhrne aspoň 195 bodov.

Písomná aj ústna časť skúšky je hodnotená komisiou, ktorú menuje odborný garant, a ktorý zároveň určí predsedu komisie. Komisia sa skladá z nepárneho počtu členov, pričom minimálny počet členov komisie je 3. Každý člen komisie má jeden hlas. Členov komisie menuje odborný garant výlučne z lektorov, ktorí zabezpečujú výučbu v rámci akreditovaného kurzu. O počte bodov za jednotlivé časti skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Návrh počtu bodov za konkrétnu časť skúšky prezentuje komisii ten člen komisie, ktorý zabezpečuje výučbu témy, ktorá je predmetom hodnotenia. V rámci rozpravy sa komisia môže uzniesť na vyššom aj nižšom počte bodov ako bolo navrhnuté príslušným členom komisie.

 1. Diplom a titul.

Študentovi, ktorý úspešne splnil všetky študijné povinnosti, splnil všetky ďalšie záväzky ( predovšetkým zaplatenie školného, prípadne ďalších poplatkov spojených so štúdiom ) a pri záverečnej skúške dosiahol  minimálne stanovený počet bodov a viac je vydané osvedčenie o absolvovaní akreditovaného študijného programu a diplom.

 1. Predĺženie štúdia.

Ak študent nesplní stanovené študijné povinnosti v riadnom termíne, určenom pre dokončenie štúdia, môže požiadať o prerušenie štúdia. Prerušenie štúdia je spoplatnené  a je možné ho predĺžiť najdlhšie na dobu troch rokov ,( t.j. štúdium je možné  absolvovať najneskôr do troch rokov od jeho začiatku ).

 1. Skončenie štúdia.

Štúdium riadne končí splnením všetkých študijných povinností podľa špecifikácie štúdia.  Študent má možnosť jednostranne ukončiť štúdium písomnou formou kedykoľvek počas štúdia, bez udania dôvodu. To ho však nezbavuje povinnosti zaplatiť školné v plnej výške za celý študijný kurz, a to najneskôr ku dňu ukončenia štúdia. Štúdium končí aj podľa druhej vety siedmeho bodu týchto VŠP.

 

Sadzobník poplatkov

 • Školné jednorázovo 2 300,- €
 • Školné - 2 splátky 1 150,- €
 • Školné - 3 splátky 767,- €
 • Školné - 4 splátky 575,- €
 • Predĺženie štúdia na 2 roky 400,- €
 • Predĺženie štúdia na 3 roky 600,- €