Back

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EU/č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES ( ďalej iba „GDPR“ ).

Správca osobných údajov: Európska vzdelávacia asociácia o.z., P.O.BOX 13, 830 07 Bratislava, zapísaná v zozname občianskych združení registračné číslo VVS/1-900/90-44408 ( ďalej len „správca“ ).

PREAMBULA

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov odovzdaných správcovi v rámci uzatvorenia zmluvy o štúdiu a štúdia. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu a nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov v rámci komunikácie so záujemcami o štúdium a ostatnými osobami.

 

Štúdium

 1. Ako správca vašich osobných údajov zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Ak sú nám poskytnuté v rámci prijatia na štúdium a štúdia, spracovávanie je vždy na základe nižšie uvedených podmienok.

2.Účel, právny základ spracovávania a doba spracovávania vašich osobných údajov je nasledujúca:

a/ účel: uzatvorenie zmluvy o štúdiu a plnenie zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním vzdelávacích služieb; právny základ: plnenie zmluvy; doba spracovávania: 5 rokov od ukončenia štúdia

b/ účel: evidencia absolventov štúdia z dôvodu overenia absolvovania a vydania súvisiacich potvrdení, vystavovania duplikátov diplomov a z dôvodu zistenia uplatnenia absolventov na trhu práce v súvislosti s overovaním praktického využitia vzdelania poskytovaného organizáciou; právny dôvod: oprávnený záujem, dĺžka spracovávania: 40 rokov od ukončenia štúdia

c/ účel: prezentácia vzdelávacích aktivít: budovanie dobrého mena a povesti organizácie prostredníctvom zabezpečenia a zverejňovania foto a video dokumentácie; právny dôvod: oprávnený záujem; dĺžka spracovávania: 10 rokov od ukončenia štúdia

d/ účel: priamy marketing: ponuka súvisiacich vzdelávacích aktivít, najmä  formou obchodných informácií prostredníctvom e-mailov; právny dôvod: oprávnený záujem; dĺžka spracovávania: 3 roky od ukončenia štúdia

e/ účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinností vyplývajúcich z účtovných právnych predpisov; právny dôvod: splnenie právnej povinnosti; doba spracovávania: určená príslušným právnym predpisom

f/ účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy, spory o náhradu škody, prípadne iné súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem, dĺžka spracovávania: 5 rokov po ukončení štúdia

3.Nemáte povinnosť poskytovať nám osobné údaje, v tomto prípade však sa jedná o podmienku pre realizáciu objednávky ( uzatvorenie zmluvy ) – spracovávanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

 1. V rámci spracovávania osobných údajov môžeme odovzdať Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:

– poskytovatelia softwaru – pre uľahčenie prevádzky služby a zaistenie jej technického zabezpečenia ( server, e-mail hosting, cloud-hosting, kancelárske aplikácie a pod.

– prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardwaru – z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzky služby a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát

– účtovná firma – z dôvodu vedenia účtovníctva a súvisiacej archivácie daňových dokladov

– daňový poradca, auditor, advokátska kancelária – z dôvodu poradenstva v súvislosti s realizáciou služby

– inkasné agentúry – z dôvodu prípadného vymáhania alebo inkasa pohľadávok spoločnosti

– banky – z dôvodu prijatia platieb

– orgány štátnej správy – z dôvodu ustanovených právnymi predpismi

– všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu nevyhnutnom pre organizačné a technické zabezpečenie riadneho chodu spoločnosti

 1. Pre vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, ako i s uplatnením ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť, použite adresu: office@euva.sk

 

Vaše práva

Počas doby kedy spracovávame vaše osobné údaje máte právo:

 • Požadovať od organizácie informáciu, ako vaše osobné údaje spracováva
 • Požadovať od organizácie vysvetlenia ohľadom spracovávania vašich osobných údajov
 • Vyžiadať si od organizácie prístup k vašim osobným údajom, tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • Žiadať od organizácie vymazanie vašich osobných údajov, resp. obmedzenie ich spracovania
 • Preniesť vaše osobné údaje ku inému správcovi
 • Predložiť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu organizácie

V prípade uplatnenia vyššie uvedených nárokov, tieto pošlite na mailovú adresu: office@euva.sk. Ak máte pochybnosť, že vaše osobné údaje spracovávame v zmysle príslušných právnych predpisov, môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontakný formulár

Poradíme vám s výberom programu.

  Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.